Tastkforce Toekomst Kerkgebouwen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Task Force lid Lilian Grootswagers voor RTL nieuws

Task Force Toekomst Kerkgebouwen/ANBI

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich inzet voor behoud van kerkgebouwen en kloosters. Wij vragen hiervoor actief aandacht van maatschappij, bestuur en politiek en helpen met het geven van informatie, steun en expertise aan lokale groepen en instellingen die zich op een bevlogen manier voor behoud van kerkgebouwen en kloosters inzetten. De Task Force is niet gebonden aan enige kerkelijke of maatschappelijke geleding en werkt belangeloos. Wij werken vanuit de overtuiging dat er altijd een betere oplossing dan sloop te vinden is.
De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het RSIN nummer is 8170.11870.
Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe voorwaarden gesteld. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie met betrekking tot de ANBI status.

Koers Task Force Toekomst Kerkgebouwen 2013- 2014

De Taskforce zal zich daarom de komende periode niet alleen gaan richten op het erkennen van de problematiek maar vooral ook op het zien van kansen in plaats van problemen. Lees meer hierover in onze koersnotitie.

Activiteitenverslag 2012 2013

De activiteiten van de Task Force zijn gericht op de drie pijlers: het ondersteunen van burgerinitiatieven, helpdesk functie, het vergroten van het bewustzijn. Hoe hieraan afgelopen 2 jaar is vormgegeven, kunt u hier lezen.

Bestuur

De leden van de Task Force Toekomst kerkgebouwen stellen zich voor op de pagina 'wie zijn wij?'.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

FinanciŽle verantwoording

Balans over 2013, download hier.
Verlies- en Winstrekening over 2013, download hier.
Download hier de Balans over 2012 en hier de Verlies- en Winstrekening over 2012.

Steun de toekomst van kerkgebouwen

Op dit moment rust de zorg voor het religieus erfgoed op te weinig schouders. Meer steun vanuit de samenleving is hard nodig om dit erfgoed voor de toekomst te kunnen behouden. Bewustwording van de urgentie van de situatie is van groot belang. U kunt ons daarbij helpen, door zelf actief te worden en anderen hierbij te betrekken. De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is ook afhankelijk van uw steun om haar activiteiten te kunnen voortzetten. Als u onze inzet voor het religieus erfgoed in Nederland waardeert en wilt steunen zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. We zetten ze hier voor u op een rij.

Wat u zelf kunt doen

* Wijs mensen in uw omgeving op de waarde en schoonheid van kerkgebouwen, en op onze inzet hiervoor.
* Let op de situatie van kerkgebouwen in uw omgeving. Toon uw belangstelling en informeer bij betrokkenen naar de stand van zaken.
* Kijk wat u kunt doen om problemen met de instandhouding van kerkgebouwen in uw eigen omgeving te verhelpen. Vraag er aandacht voor en zet uw eigen mogelijkheden in.
* Is het voortbestaan van een kerkgebouw bedreigd, onderneem actie en meld dit aan ons.

Steun de Task Force financieel

De Task Force werkt belangeloos en zonder structurele financiering. We zijn dus afhankelijk van uw financiële steun voor onze activiteiten. Wilt u ons helpen om die activiteiten voort te zetten, dan kan dat door middel van een financiële bijdrage.

Giften
Een gift kunt u storten op Rabobankrekening 11.95.86.150 t.n.v. de Stichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen, Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Joyz Frijters, email: voorzitter@toekomstkerkgebouwen.nl.

Schenken met belastingvoordeel
De Task Force heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling, uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting.

Nalaten
U kunt iets heel bijzonders doen, door ons op te nemen in uw nalatenschap. Daarmee wordt u een speciale deelgenoot in onze strijd voor de toekomst van kerkgebouwen in Nederland. Over deze mogelijkheid kan een notaris u nader informeren.

Kerken, organisaties, bedrijven
Uw organisatie kan ook haar betrokkenheid bij het behoud van religieus erfgoed op verschillende manieren tonen,
* door een financiële bijdrage te leveren
* door steun in natura, bijvoorbeeld medewerking te verlenen aan publicaties, vergaderingen of symposia.
* via een steunvermelding op onze website.