www.toekomstkerkgebouwen.nl
home





Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.








 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Geref. kerk De Hoeksteen

  Monster
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Kerkgenootschap wil sloop en nieuwbouw. Procedure voor plaatsing op rijkslijst afgewezen door staatssecretaris; wordt nog steeds bedreigd. Er is nu planvorming voor nieuwbouw op de plaats van de kerk. De nieuwbouwplannen hebben nog geen goedkeuring van de gemeente zodat de sloop van de kerk wordt uitgesteld. Inmiddels hebben we in oktober 2006 een officieel verzoek aan de gemeente gericht om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeentelijke monumentencommissie heeft op 6 december 2006 een positief advies uitgebracht. In april 2007 heeft het college van B&W het verzoek afgewezen omdat volgens een geheim onderzoek van de eigenaar de kosten voor restauratie en aanpassing aanmerkelijk hoger uitvallen dan nieuwbouw en het feit dat de gemeente geen subsidieverordening heeft en ook geen subsidie beschikbaar kan stellen. Cuypersgenootschap en Heemschut hebben bezwaar tegen dit besluit aangetekend omdat het is voorbijgegaan aan het advies van de monumentencommissie. Op 20 februari 2008 wordt door de gemeente een hoorzitting gehouden over het bezwaar. De bezwarencommissie van de gemeente adviseert B&W om het bezwaar gegrond te verklaren en de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op 20 oktober 2009 heeft het college nogmaals besloten dat de kerk geen gemeentelijk monument wordt waarbij het advies van hun bezwarencommissie volkomen wordt genegeerd. Nogmaals wordt als reden voor afwijzing opgegeven dat de kerkgemeente de kosten voor onderhoud niet meer kunnen opbrengen en nieuwbouw wensen. Tegen dit besluit zijn we samen met Bond Heemschut en Taskforce Toekomst Kerkgebouwen in beroep gegaan bij de rechtbank. Gedurende de beroepsprocedure blijft de kerk voorbeschermd.

Mede door inspanningen van de Task Force is de Gereformeerde Kerk te Monster inmiddels veilig gesteld, "for the time being". De gemeente gaat de kerk aanwijzen als beschermd monument

Foto: Cuypersgenootschap

Gastenboek

  • 16 januari 2011, 13:38
    a.van schijndel
    deze kerk moet behouden blijven!!

  • 26 oktober 2010, 21:32
    Herman Jansen
    behoud deze gave \"Plooykerk \"