Tastkforce Toekomst Kerkgebouwen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Task Force lid Lilian Grootswagers voor RTL nieuws

Activiteitenverslag 2012 2013

De activiteiten van de Task Force zijn gericht op de drie pijlers: het ondersteunen van burgerinitiatieven, helpdesk functie, het vergroten van het bewustzijn. Hoe hieraan afgelopen 2 jaar is vormgegeven, kunt u hier lezen.

Bewustwording, steun en informatie

De Task Force zet zich als burgerinitiatief op verschillende manieren in voor de toekomst van kerkgebouwen. Onafhankelijk en met een brede maatschappelijke invalshoek. We richten ons zowel op bewustwording en mentaliteitsverandering als op het verstrekken van hele concrete informatie die het behoud van kerkgebouwen ten goede kan komen. We steunen burgers en organisaties die zich inzetten voor het behoud van kerkgebouwen. We werken waar mogelijk samen met andere organisaties of verbanden, zoals het Jaar voor het Religieus Erfgoed, Bond Heemschut, Cuypersgenootschap en landelijke, regionale en lokale verenigingen of stichtingen voor het behoud van erfgoed, overheden en kerkgemeenschappen.

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is op veel fronten actief

We proberen als burgerinitiatief het publiek te bereiken via de media (zie Task Force in de media), en in direct contact. We wijzen op nieuwe manieren van denken, alternatieven, op het belang van openheid en van samenwerking. We doen dat onder meer op seminars, conferenties, en jaarvergaderingen van allerlei partijen die betrokken zijn bij kerkgebouwen. We adviseren bestuurders en kerken en beantwoorden verzoeken om informatie over de situatie van kerkgebouwen en de mogelijkheden voor behoud. De Task Force is al bij vele tientallen kerkgebouwen betrokken, in alle delen van Nederland. Als een kerk echt in de gevarenzone is, dienen we soms formele bezwaren in.

Lobby, acties en campagnes

We richten ons via acties, lobby, campagnes en media op politiek, overheden, kerkelijk leiders en samenleving om iedereen bewust te maken van het belang en de gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen. Bijvoorbeeld:
-We vragen de rijksoverheid om een Deltaplan voor de toekomst voor kerkgebouwen en een actiever Monumentenbeleid.
-We zijn betrokken bij locale campagnes, zoals de Amsterdamse campagne “Nieuw Leven voor Oude Gebouwen”.
-We zijn in contact met de leiding van de Rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk om over alternatieven voor sloop na te denken.
-We adviseren desgevraagd ook andere landelijke kerk- en geloofsgemeenschappen die kerkgebouwen willen gebruiken of overnemen.

Innovatieve financiering

De Task Force zet zich in voor meer publieke en private financiering voor behoud, onderhoud en restauratie van kerkgebouwen. We dringen aan op meer overheidsbudgetten voor behoud en restauratie van kerkgebouwen. We zijn hiervoor in contact met overheden en financiële instellingen, waaronder het Nationaal Restauratiefonds en enkele banken, en bundelen kennis en goede voorbeelden.

De kerk en de maatschappij

De Task Force wijst kerkleiders en overheden op goede “open kerk”- voorbeelden in Nederland en daarbuiten. Wij vragen aandacht bij overheden en kerkleiders voor de mogelijkheden van passend multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen. Zie voor meer informatie de betreffende pagina’s. We stimuleren de openstelling van kerkgebouwen, publieksvriendelijkheid en informatievoorziening over kerkgebouwen. We zijn letterlijk voor Open Kerken.
Meer weten over de Task Force en haar activiteiten? Lees onze brochure.

Task Force reageert op ruimtenood van Migrantenkerken

Door Jelsma heeft tijdens de ledenvergadering op 26 april 2008 van de migrantenkerkenorganisatie SKIN (Samen Kerk in Nederland) een toespraak gehouden. Lees hier de volledige tekst.